پاورپوینت تأمین نیروی انسانی

پاورپوینت تأمین نیروی انسانی

اسلاید : 17 اسلاید

1 درس مربوطه:سرپرستی سازمان موضوع:تأمین نیروی انسانی

2 3 سازمان ها برای نیل به اهداف خود علاوه بر وسایل وتجهیزات،منابع مالی ومواد خام،نیازمند به افراد ویا به عبارتی منابع انسانی می باشند.مدیریت منابع انسانی از وظایف بسیار مهم مدیریت هر سازمان است.کارآیی واثر بخشی هرسازمان به نحوه ی مدیریت وکاربرد صحیح ومؤثرمنابع انسانی بستگی دارد.به همین جهت لازم است کلیه مراحل وعملیات مربوط به تأمین وهماهنگی نیروی انسانی ازطریق یک روش سیستماتیک ومنظم وبا د قت صورت گیرد تاشایسته ترین افراد به استخدام سازمان درآیند.
برای رسیدن به این هدف وتحقق اهداف سازمان،وظایف خاصی اجرامی شود که این وظایف عبارتنداز:
1-عملیات استخدامی
2-عملیات آموزشی وبهسازی
3-عملیات نگهداری نیروی انسانی
تأمین نیروی انسانی: تجزیه وتحلیل شغل: تجزیه وتحلیل شغل یکی ازمهمترین فنون وروشهای مدیریت اداره کارکنان است.مدیران تلاش می کنند تابااستفاده ازاین روش،اهداف پرسنلی وسازمانی خود راتحقق بخشند.
اطلاعات بدست آمده از تجز یه وتحلیل شغل مبنای مناسبی درسازماندهی،طراحی شغل،گزینش،استخدام،آموزش،ارزیابی شغل وطراحی ساختارهای پرداختی خواهد بود.
وسایل مورداستفاده برای جمع آوری اطلاعات دراین زمینه عبارتند از:پرسشنامه،مصاحبه
،بررسی سوابق گذشته ومشاهده.
ازطریق تجزیه وتحلیل شغل،شرح شغل ومشخصات شغلی کارکنان بدست می آید که زمینه
رابرای طبقه بندی مشاغل ودرنهایت فعالیتهای مد یریت منابع انسانی فراهم می سازد.
شرح شغل:
به بیانه هایی که وظایف ومسئولیتهای شغل راتشریح می کنندوشامل فهرست جامع ونسبتاً
کاملی ازشرایط و ویژگیهای هرشغل می باشند،شرح شغل گفته میشود. 4 شرح شغل شامل اطلاعات زیراست: 1-نام شغل 2-خلا صه شغل 3-شرح وظایف،مسئولیتها،معلومات،مهارتها وشرایط کار
شرایط احرازشغل:شرایط احرازشغل عبارت ازشرح حداقل شرایطی است که متصدی شغل باید داراباشد تابتواند با موفقیت ازعهده انجام کارمورد نظربرآید.برخی ازشرایط احراز شغل عبارتنداز:
1-میزان نحصیلات
2-میزان تجربه کاری
3-خصوصیات اجتماعی وروانی
4-تخصص ومهارت
5-توانیهای فیزیکی وجسمانی
6-روحیه مسئولیت پذ یری برای کار
7-توان تصمیم گیری
8-مهارت درانتقال مفاهیم 5 طبقه بندی مشاغل: برای اجرای تجز یه وتحلیل شغل وطبقه بندی مشاغل نه تنها لازم است که ازکیفیت،ماهیت وظایف،مسئولیتها وشرایط انجام آن اطلاعات کافی وجود داشته باشد،بلکه ایجاد شرایط مناسب وجلب همکاری پرسنل نیزضروریست.
حقوق ودستمزد:بعدازطبقه بندی مشاغل،ارزشیابی مشاغل برای تعیین حقوق ودستمزد
مناسب ومنصفانه ضروری است.ارزشیابی مشاغل(ارزش)یابه عبارت دیگردرجه ی اهمیت نسبی مشاغل رانسبت به یکدیگر مشخص می کند.برمبنای این ضابطه،شغلی که ازارزش بالاتری برخوردارباشد،مزایای بیشتری به آن تعلق می گیرد.
برای تعیین وتشخیص عادلانه حقوق ودستمزد،نظریه های مختلفی ارائه شده است که مهمترین آنها عبارتنداز:1-نظریه عرضه وتقاضا2-نظریه قدرت پرداخت3-نظریه هزینه زندگی4-نظریه کارآیی.
6 برنامه ریزی نیروی انسانی: برنامه ریزی نیروی انسانی،عرضه وتقاضای آتی سازمان برای

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,550 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file0_1975549_5433.zip98.3k